Vardagsrehabilitering

Definition

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk,  psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår.

Rehabiliterande förhållningssätt

Insatser och bemötande ska vara aktivt stödjande istället för hjälpande och inte ta över de förmågor en person har.

Återhämtningsperspektivet

 • Återhämtningsperspektivets rutiner och arbetsmetoder grundar sig på utförandet av en grundlig inventering och analys av vad brukaren ska återhämta sig till.  Detta sker i enlighet med vad vi anger i introduktion av nya brukare, i upprättandet av genomförandeplan och uppföljning av genomförandeplan. Det vill säga en kartläggning av brukaren genom att forma en begåvningsprofil för brukaren. Väsentliga delar som kan hjälpa i kartläggningsprocessen är t.ex.

 • Ta reda på brukarens fysiska förmågor och funktioner
 • Ta reda på brukarens psykiska funktioner
 • Ta reda på brukarens utbildning och yrkeserfarenhet.
 • Ta reda på nuvarande sjukdomsbild.
 • Först då vet vi vad brukaren ska återhämta sig till och hur målbilden ser ut för alla insatser gentemot den enskilde. Detta blir sedan den målsättning vi arbetar mot tillsammans med brukaren och dess nätverk. Detta utgör också delmålen i genomförandeplanen i stort. 

Vardagsrehabilitering

Då en person ges möjlighet att, i vardagsnära miljö, bibehålla, utveckla och förbättra sina förmågor och färdigheter genom att personal och närstående använder ett rehabiliterande förhållningssätt.

Metoder/rutiner och förutsättningar

 • Samverkan och samarbete

- Att samverka med andra berörda parter är en grundläggande förutsättning för lyckad och framgångsrik verksamhet. Det är vår beprövade erfarenhet att man når de bästa och snabbaste resultaten genom att knyta till sig andra som genom relation eller verksamhet har kännedom och kontakt med brukaren. Vårdkedjan ska styras via tydliga rutiner och kommunikationsvägar, där planering och kollegial dialog är två viktiga verktyg.

 •  Att handla eller fungera gemensamt för ett visst syfte( rehabilitering)
   Icke-hierarkiska aktiviteter där aktörer möts på lika villkor och med gemensamt syfte
 • Aktiviteter som överskrider gränser inom eller mellan organisationer
  Miljö

Rehabilitering kan förekomma i olika former och med olika vårdgivare. Plats och mi ljö där rehabiliteringen utförs har en lika avgörande roll som utförarens förhållningssätt som syftar till stöd i att själv utföra så mycket som möjligt i stället för att ta över o ch hämma brukarens talang och förmågor i all väl mening.

Det pedagogiska perspektivet

Utförandet av rehabilitering kan te sig i olika former och handlar oftast om utförarens pedagogiska förmåga hellre än fysisk hjälp I enlighet med vår grundideologi och våra arbetsmetoder kommer vi att arbeta utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Här anser vi att inflytande, självbestämmande och egna intressen utgör nyckeln för en meningsfull vardag och ett aktivt liv. Vår uppgift är att uppmärksamma dessa intressen och färdigheter och skapa forum för att brukaren ska kunna upptäcka sin inneboende potential. Vi vill involvera våra boende och väcka deras intresse för vad som sker i verksamheten.

 • Begåvningsprofil enl. återhämtningsperspektivet
 • Vi inventerar våra boendes intressen och hobbys samtidigt som vi iakttar de väsentliga delmålen i den individuella genomförandeplanen 
 • Vi skapar ett individuellt schema tillsammans med varje boende om så krävs
 • Vi ger nödvändigt stöd för att våra boende ska gå i mål med upplagda planer.
 •  Vi arrangerar och skapar forum för att stimulera våra boende.
 • Involvera de boende i de dagliga sysslorna såsom bakning, städning,  matlagning, etc , och väcka deras intresse för nya saker
 • Husmöten
 • Gemensamma högtidsfiranden
 • Gemensam fika
 • ADL träning
 • Stimulera egenvård
 • Samtal med den enskilda

Sammanfattning

Rehabiliteringsarbetets vara eller icke vara är oerhört beroende av kvalitetsfilosofin där man utgår ifrån en nuläges inventering för att sedan kunna mäta utveckling genom förutsättningar man kan jämföra mot. Inventeringen av brukarens begåvningsprofil ger en fingervisning för vad man ska sträva efter och vilka grundförutsättningar finns redan hos brukaren det vill säga återhämtningsperspektivet.  Andra starka förutsättningar för lyckad återhämtning och rehabilitering är samverkan med andra vårdinstanser och samarbetspartners tillsammans med brukaren.  Här förtydligas olika ansvarsområden så att alla verkar för att individens mål uppfylls. Sedan finns det faktorer som miljö och trygghet som spelar avgörande roll i rehabiliteringsarbetet. Dvs. en sund miljö främjar tillfrisknande och återhämtning. Slutligen vill vi poängtera att förhållningssättet är den mest avgörande faktorn. Här kan man lätt hamna i situationer som att hjälpen tar över och hämmar personens utveckling. Därför anser vi att det pedagogiska perspektivet är rätt väg att gå (stödja, motivera, stimulera och väcka intresse).

Vi är det lilla företaget där ledning och medarbetare arbetar sida vid sida. Vi tillhandahåller ett boende för personer med beroendeproblematik och ett särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Dataskyddsombud
Kenneth Biven
Tel: 070 172 58 60
Lassaad Ben Naceur
Tel: 070 778 01 01
Michaela Gästgivar
Tel: 073 83 66 667
Producerad av